هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جبر ...

                   

                                

                            جبر  یعنی ...

                            مانده ام  سر  ِ  یک  راهی ...

      

            

            

           

          

          

               

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱