هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پنهان ...

                 

                                        

                       تنهائی  ...

                      مرگی  است  که  هنوز  کسی  متوجه  حضورَ ش  نشده ...

          

            

                  

                 

             

               

                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱