هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تحریم ...

                     

                                   

                 آن  چیز که  برای  ِ آدم  زور  دارد  این  است  که ...

                زور َ کی  بگوید ...

                " زیر  ِ  بار  ِ  حرف  ِ  زور نمی روم ... " 

         

             

           

         

                

               

                  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱