هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شاخ ...

                    

                           

                     نفهم بیا ...

                     نفهم برو ...

                     که درد ِ   شاخ  ِ ت  نزنه ....

    

           

               

                

               

              

                         

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱