هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سفر ...

             

                         

                       داری  می روی  سَفر ...

                       هر چه  می خواهی  ببَر ... ،

                       لطفا  امّا ...

                       خودَت  را  برگردان ...

       

         

                 

           

              

             

                  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱