هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بُن بَست ...

             

                               

                            این  کوچه  به  آسمان  راه  داشت ... ،

                            بُن  ِ  این  کوچه  را ...

                            کوچ  ِ   تو  بست  ...

              

                 

                

             

               

              

             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱