هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جنگ ...

              

                       

                          در  نبرد  ِ  حقّ  و  باطل ...

                          انسان  اسیر شده ... ،

                          خدا  هم  شهید  ...

           

              

              

              

              

              

                 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱