هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قربانی ...

                       

                             

                          ما  قربانی  ِ  انتقام    ِ تنهائی  ِ  خدائیم ...

                          از خود َ ش ...

                                 

                  

                          

                            

                             

                            

                      

                 

                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱