هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سرد ...

                     

                             

                   قول  می دهم  خودم  نیای َم ... ،

                   یکی  بیاید  دست های  ِ  من  را  بگیرد  توی  ِ  دست َ ش ...

                   ببرَد  فردا  پس فردا  برگرداند ... ،

                   یخ زده ...

                   یخ زده ...

                   یخ زده ...

           

                

              

                

               

              

              

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱