هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شوق ...

                

                             

                        شوق  ِ   دوباره ام ...

                        طفلی ...

                        مُرد  ...

            

               

               

                

               

               

                

                          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱