هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جمعه ...

                

                             

                  

                            انگار  خدا  جمعه ها  می میرد ...

             

                   

               

               

                    

                      

                     

                   

                                   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱