هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تقدیر ...

                  

                                   

                           و  ما  ادراکَ  ما  لیلة  البی بَغل ...

         

           

                

                

              

                

                      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱