هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خلاص ...

                      

                                 

                    

                      از  دست رفتن  یعنی  خلاص ... ،

                      درد  یعنی ...

                      از  پا افتادن  و  از دست  نرفتن  ...

           

            

                

                  

                      

                              

                  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱