هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مُبارز ...

             

                 

                

                           مُبارزه  با  جنگ  فرق  دارد ... ،

                           مُبارزه  برای  ِ  بروز دادن  از  خود  است ...

                           جنگ  برای  ِ  به  چنگ آوردن  از  دیگری ...

              

                    

                       

                       

                          

                      

               

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱