هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حال ...

                   

                                 

                      زعفران  و  گلاب  و  تر حلوا ... ،

                      من  امّا  نمی دانم  چرا ... ؟!

                      در  وصف  ِ  حال  ِ   من  انگار  ...

                      چیزی  جز  زرشک  نیست ...

               

                      

                    

                          

                      

                      

                               

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱