هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حرفی برای ِ گفتن ...

                 

                                         

                        مرده ...

                        مرد ی  است  که  حرفی  ندارد ...

           

               

               

                

                   

                  

                             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱