هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

انتظار ...

                  

                         

                           از انتظار  ِ  آمدن  ِ  تو  سخت تر ...

                           در انتظار  ِ   بازگشتن  به  خود َم  هست َم ...

          

          

            

              

                   

                

                   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱