هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خُرده کاری ...

                 

                          

                           تمام شدن  با  مُردن  فرق  دارد ... ،

                           تمام شدن ...

                           مُردن  ِ  تمام  نشده  است ... ،

                           به  خُرده کاری های  زنده گی ... ،

                           نفس کشیدن  و راه رفتن  و ...

        

           

            

             

             

             

                    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱