هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فصل ...

                        

                                 

                         فصل  ِ  پائیز  و  زمستان  سرد  است ... ،

                         سردتر  امّا ...

                         فصل  ِ  جدائی ...

        

                    

                        

            

            

                

                       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱