هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لعنتی ...

                    

                         

                      آه   ِ شب  امّا ...

                      بی قافیه ی  ِ  ماه  هم  ...

                      می آید ...

        

              

             

                

                 

                

                       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱