هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

هم نوع ...

                

                        

                                کرباس  که  نه ... ،

                                همه  امّا ...

                                سر  و  ته  یک  تنهائیم ...

              

                     

                        

                          

                       

                          

                          

             

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱