هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مواجهه ...

                       

                                        

                        آدم  با  بعضی  مشکلات  مواجه  نمی شود  ... ،

                        شاخ به شاخ  تصادف  می کند ...

                        بد جور ...

      

                

               

                 

                 

                       

                     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱