هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کافی ...

              

                                           

                   برای  ِ  مُردن  لازم  نیست  عزرائیل  بیاید ... ،

                   همین که  تو  نیائی  کافی  است ...

             

                

                     

                              

                              

                          

                             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱