هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

چاره ...

                

                           

                         سکوت  ِ  ابدی  را ...

                         چاره  جز  لب بر لب  نیست ...

                

                       

                            

                            

                                 

                              

                                  

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱