هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سکوت ...

                      

                        

                           سکوت ...

                          جهانی ترین  زبان  ِ  دنیاست ...

            

            

                

                    

                          

                         

                  

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱