هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فرصت ...

                   

                            

                  

                            در التماس  ِ  دست های َت ...

                            تو فرصتی ... ،

                            دست  نمی دهی ...

            

           

               

                   

                   

                 

                         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱