هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تعریف ...

              

                          

                     تنهائی  یعنی ...

                     قرار  را  بر  فرار  ترجیح  دادن ...

         

               

             

              

                     

                  

                         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱