هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عجیب ...

                    

                                       

               تو  درد  را  می کشی ...

               امّا  درد  تو  را  پاره  می کند ...

          

            

             

           

              

            

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱