هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آزادی ...

                    

                  

                 برای   ِ آزادی  شیشه ی  ِ  سفید  را  نمی شکنند ... ،

                 اندیشه ی  ِ  سیاه  را  می شکنند ...

          

              

                     

              

                

                  

                         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱