هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

واحد ...

                   

                              

 
 
                      آن قدر  دل گندُه  شده ایم  سهراب جان ...
 
                      که  دل  ِ  خوش ...
 
                      تنُی  چند ... ؟!
           
               
                  
                    
                    
                       
                          
                         
                                
                         
                           
                          
                        
                        
                           
                  
.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱