هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سرد ...

                         

                                

                             اراجیف  می بافم ... ،

                             فصل ِ سرد ِ دلتنگی دائمی  است ...

           

                       

                      

                       

                        

                           

                           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱