هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کمپانی ...

             

                         

                

                           تنهائی ...

                           سهامی  ِ  عام ... 

             

                 

                       

                      

                        

                       

                            

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱