هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ادبیات ...

                       

                            

                     زمان  ِ   ما  ...

                     ضدّ  ِ  حال  ِ  استمراری  است ...

           

              

              

              

                   

                 

                        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱