هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تو ...

             

                              

                     شعر ...

                     وزن  و قافیه  و آهنگ  می خواهد ... ،

                     شاعر  امّا ...

                     تو  را ...

         

            

             

                

            

            

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱