هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنهائی ...

         

                         

                           خدایا ...

                           تنهائی  نکشیدی  خدائی  یاد َت  برود ...

         

             

                 

                 

                  

                   

                   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱