هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درک ...

             

                       

                         انگار ...

                         درک  ِ  دُرُست  از  زنده گی ...

                         در  به دَرَک  گفتن  است ...

           

            

                  

             

             

            

            

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱