هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی خاصیت ...

          

                               

                 می گویند  زنده گی  را  باخت ... ،

                 من  به  مرگ  هم  باخته ام  ...

        

           

            

             

              

                

                

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱