هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

در ...

              

                            

                     لامذهب  شانس در ِ  خانه ی  ِ  آدم  را  نمی زند  ...  ،

                     تازه  تقدیر هم  می مالد   به   در  ِ  آدم ...

       

           

             

             

              

             

               

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱