هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مظلوم ...

                     

                                 

                      خوب  شد  نیستی  عیسی جان ... ،

                      وگرنه  که  این روز ها ...

                      مُرده  زنده  کردن َت  بیشتر  ظلم  بود  تا  مُعجزه ...

          

              

               

                 

                     

                    

                      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱