هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مُعجزه ...

               

                           

                 

                     این  روزهای  ِ  خدا  انگار  ...

                     مُعجزه ... 

                     در مُعجزه شدن  است ...

             

             

               

               

                 

                 

               

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱