هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خدای عشق ...

 

 

                          " نوشتن " ...

                          عجب چیزی  است .

                          همه ی ِ حرف هایت  را می زنی  ...

                          " کلمه "  به  " کلمه " ...

                          واضح  ِ واضح ...

                          بی آن که یک  "  کلمه  "  حرف زده باشی .

                          در سکوت حرف می زنی انگار .

 


                                                            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸