هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گدائی ...

                

                           

                      روزی  می آید ...

                      گدایان  ِ  این شهر  خواهند  گفت :

                      برادر ...

                      یک  بوس  لطفا ... ،

                      خواهر  ...

                     یک  بغل  لطفا ...

         

            

              

                

            

              

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱