هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

منطق ...

              

                                

       منطق ...

       سلسله  تحلیل هائی  است  که  دیگران  را  قانع  کند  کار  ِ من  خیلی  درست  است ...

        

          

          

            

            

             

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱