هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عدالت ...

                      

                              

                   تنها عدالتی  که  خدا  می تواند  مدعّی  ِ  اجرای  ِ  آن  باشد ...

                   مرگ  است ...

         

              

              

                

              

             

                      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱