هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تو ...

                      

               

               

                             هر که  یاد َت  بیش ...

                             درد َ ش  بیشتر ...

      

            

            

          

              

               

              

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱