هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دهان ِ سوخته ...

                  

                                     

                            حکمت  یعنی ...

                            در مقابل  ِ  عمل  ِ  انجام  نشده  قرار  بگیری ...

        

            

            

              

         

             

               

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱