هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آغوش ...

                           

                               

                             بوسداروی  ِ   پس  از  مرگ ...

      

             

              

                

                  

              

              

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱