هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اجتناب ...

                    

                      

                           

                          ای  که  از  کوچه ی ِ  تنهائی ِ  من می گذری ...

                          بر حذر باش که  دل می شکند  بُن بست َ ش ...

         

            

                  

                     

                  

                 

                  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱