هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

من ...

                   

                          

                         من  سوخته ی  ِ  خیالی  خام َم ...

        

        

            

            

             

             

              

           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱