هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خزان ...

                   

                        

                   

                            از  مهر که  نه ... ،

                            پائیز ...

                            از  بی مهری  شروع  می شود ...

                   

                 

                         

                             

                                  

                                       

                               

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱